1. Kezdőlap
  2. ...
  3. Víziónk
  4. Az üzleti alapelvek kódexe

Az üzleti alapelvek kódexe

Az Üzleti Alapelvek Kódexe foglalja össze azokat a magatartási szabályokat, amelyet az Unilever valamennyi munkavállalója ismer, és amely alapján dolgozik. Ez határozza meg a viszonyunkat egymáshoz és környezetünkhöz, valamint a vállalati felelősségvállalásról alkotott elképzeléseink alapját képezi.

Az Üzleti Alapelvek Kódexe

Magatartási szabályok

Működési irányelve értelmében az Unilever tevékenységét becsülettel, tisztességgel és nyíltan folytatja, tiszteletben tartja az emberi jogokat és a munkavállalók érdekeit. Hasonlóképpen tiszteletben tartja mindazok jogos érdekét, akikkel kapcsolatba kerül.

Jogkövető magatartás

Az Unilever leányvállalatai és munkavállalói kötelesek az adott ország jogszabályainak és előírásainak megfelelően működni és eljárni.

Munkavállalók

Az Unilever a sokszínűség elkötelezettje. Olyan munkakörnyezetet teremt, ahol a munkavállalók kölcsönösen bíznak egymásban, tisztelik egymást, és valamennyi munkavállaló felelősnek érzi magát a vállalat teljesítményéért és jó hírnevéért. A leendő munkavállalókat kizárólag aszerint választja ki, alkalmazza és lépteti elő, hogy rendelkeznek-e az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel és képességekkel. 

Az Unilever vállalja, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosít munkavállalói részére, valamint szívügyének tekinti az alkalmazottak egészségét, ellenzi a kényszermunkát és a kiskorúak alkalmazását. 

A vállalat munkavállalóit segíti és támogatja abban, hogy képességeiket, készségeiket fejlesszék. Az Unilever tiszteletben tartja az egyén méltóságát, valamint az alkalmazottak szervezkedéshez való jogát. Az Unilever elkötelezett a munkavállalókkal való kétirányú kommunikáció, párbeszéd iránt.

Fogyasztók

Az Unilever márkázott termékei árban és minőségben értéket kínálnak, és biztonságosan használhatóak. A cég a termékeit körültekintően, gondosan, pontosan címkézi, reklámozza és kommunikálja.

Részvényesek

Az Unilever a nemzetközi szinten elfogadott vállalati irányítási elvek szerint működik. Az Unilever rendszeresen és időben megbízható információkkal látja el valamennyi részvényesét tevékenységéről, szervezetéről, pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről.

Üzleti partnereink

Az Unilever kölcsönösen előnyös kapcsolatot létesít beszállítóival, vevőivel és üzleti partnereivel. Az üzleti életben elvárja partnereitől, hogy a sajátjához hasonló üzleti alapelvek szerint működjenek.

Társadalmi felelősségvállalás

Az Unilever törekszik arra, hogy a közösség és a társadalom bizalomra méltó szereplője legyen, amely megfelel a környezete és a társadalom elvárásainak.

Közéleti tevékenységek

Az Unilever leányvállalatait arra ösztönzi, hogy szorgalmazzák és védjék törvényes üzleti érdekeiket. Az Unilever együttműködik a kormányzatokkal és más szervezetekkel, közvetlenül és testületek – mint például kereskedelmi egyesületek – révén olyan törvényjavaslatok vagy rendeletek kidolgozásában, amelyek hatással lehetnek törvényes üzleti érdekeikre. Az Unilever nem nyújt pénzügyi támogatást, valamint másként sem támogat politikai pártokat és olyan csoportokat, amelyek tevékenysége pártérdekek előmozdítására irányul.

Környezetvédelem

Az Unilever elkötelezettje a fenntartható üzletmenet kialakításának, illetve törekszik környezetterhelésének csökkentésére. Az Unilever együttműködik másokkal a környezetvédelmi kérdések népszerűsítésében és a jó gyakorlatok meghonosításában.

Innováció

A fogyasztók igényeinek kielégítésére kifejlesztett innovációi esetében az Unilever tekintettel van a fogyasztói és a társadalom érdekeire. Az Unilever betartja a termékbiztonság szigorú szabványait, szilárd tudományos alapokon dolgozik.

Tisztességes verseny

Az Unilever elkötelezettje az éles, de tisztességes versenynek és támogatja a megfelelő versenyjogi szabályozás kialakítását. Az Unilever leányvállalatai és munkavállalói a tisztességes verseny alapelvének és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik tevékenységüket.

Üzleti tisztesség

Az Unilever nem ad és nem fogad el – sem közvetve, sem közvetlen – pénzt vagy más tisztességtelen előnyt annak érdekében, hogy üzleti vagy pénzügyi előnyöket őrizzen meg, vagy azokhoz jusson. A munkavállalóknak tilos felajánlaniuk, adniuk vagy elfogadniuk olyan ajándékot vagy fizetséget, amely kenőpénznek minősül vagy akként értékelhető. Minden vesztegetésre irányuló ajánlatot vagy kérést azonnal el kell utasítani, és a munkavállalók kötelesek azt jelenteni a helyi Unilever vezetőségnek. Az Unilever könyvelési nyilvántartásainak és az azokat alátámasztó dokumentumoknak pontosan szabályozniuk és tükrözniük kell az üzleti eseményeket. Feltáratlan vagy nem regisztrált bankszámla, alap vagy eszköz nem hozható létre, illetve nem tartható fenn.

Érdekellentét

Az Unilever elvárja munkavállalóitól, hogy kerüljék azokat a tevékenységeket és pénzügyi érdekkapcsolatokat, amelyek az Unileverrel szembeni munkahelyi kötelezettségükkel ellentétesek lehetnek. Az Unilever munkavállalói saját maguk vagy mások számára nem kovácsolhatnak előnyöket abból adódóan, hogy az Unilevernél betöltött pozíciójukból adódó lehetőségeiket helytelen módon használják fel.

Megfelelés, ellenőrzés és jelentési kötelezettség

Az Üzleti Alapelvek Kódexében lefektetett alapelvek betartása kulcsfontosságú az üzleti siker eléréséhez. Az Unilever Igazgatósága felelős azért, hogy a jelen Kódexben meghatározott alapelveket minden munkavállaló megismerje, megértse és be is tartsa.

A napi szintű munkában a felelősség az egyes leányvállalatok, illetve regionális vállalatok felsővezetéséé. Az alapelvek betartását minden évben ellenőrzik, ennek felügyelete az Igazgatóság feladata.

A munkavállalókat jelentési kötelezettség terheli, amennyiben a Kódex valamely elvének megszegését tapasztalják. Az Unilever Igazgatósága nem bírálja a menedzsmentet semmiféle üzleti veszteség miatt, amely ezen alapelvek vagy más kötelező jellegű szabályzat betartásából ered. Az Unilever Igazgatósága elvárja a munkavállalóktól, hogy amennyiben ezen alapelvek vélt vagy valós megszegését észlelik, arra felhívják a felsővezetés figyelmét. Az Unilever biztosítja munkavállalói számára, hogy mindezt bizalmasan tehessék, továbbá a jelentési kötelezettségnek való megfelelés esetén semmilyen hátrány ne érhesse őket.

Vállalatunk a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13-16. §-a alapján munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, amelynek eljárási szabályai itt (PDF | 95KB) kerülnek meghatározásra.

Vissza az oldal tetejére